Convocades dues beques de col·laboració per a l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció ambiental de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona disposa d'un programa de beques de col·laboració per tal de completar la preparació professional dels graduats i titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport a les activitats pròpies de la Corporació i dels seus organismes públics, facilitant relacionar-les amb les coneixements acadèmics dels alumnes, en l’àmbit de la formació, l’estudi i la recerca. Sobre la base d’aquests objectius i per tal de donar impuls a la millora dels serveis oferts als ens locals de la província de Barcelona, l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona proposa convocar l’atorgament de dues beques.

Durada i dedicació de les beques: 9 mesos a partir de desembre 2018, amb una dedicació de 25 hores setmanals.

Presentació de sol·licituds: Es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través de la de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, http://www.seuelectronica.diba.cat (apartat Recursos Humans), o bé presencialment  al Registre General de la Diputació, Rambla de Catalunya, 126, planta baixa. ( dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 hores) . El formulari  de sol·licitud es facilitarà al Registre General de la Diputació, o bé es pot trobar en la Seu Electrònica

Termini de presentació de sol·licitud: 21 de Novembre de 2018

Beca 1 de Comunicació ambiental

Objectius:  Col·laborar amb l’estratègia comunicativa de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, per establir la finalitat, els destinataris i el canal a través del qual fem arribar la informació dels actes i projectes que es realitzen

Requisits : Estar en possessió del títol de graduat o llicenciat universitari en periodisme, ciències de la comunicació i altres relacionades amb l’àmbit de la beca. Només es tindran en consideració aquells títols obtinguts en el curs acadèmic 2013-2014 o amb posterioritat. Acreditar els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que reconeix com a equivalents, i castellà. Es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat

Beca 2 d’Educació ambiental

Objectius: Donar suport als programes que es desenvolupen des de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental

Requisits : Estar en possessió del títol de graduat o llicenciat universitari en ciències ambientals, biologia i altres relacionades amb l’àmbit de la beca.

Només es tindran en consideració aquells títols obtinguts en el curs acadèmic 2013-2014 o amb posterioritat. Acreditar els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que reconeix com a equivalents, i castellà. Es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat

Més informació: Trobareu la convocatòria oficial al BOP:https://bop.diba.cat/

I informació complementaria al web de la Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/es/web/seleccio/beques

 
1
Temes:
Educació
1
Categories:
Convocatòries