Consulta pública per revisar les normes de la UE sobre la qualitat de l'aire

La Comissió Europea  ha obert una consulta pública per revisar les normes de la UE sobre la qualitat de l'aire.

En el marc del Pacte Verd Europeu, la Unió Europea està revisant aquestes normes per adaptar-les millor a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. També pretén millorar la legislació general de la UE en matèria d'aire net, sobre la base de l'experiència adquirida en l'avaluació de l'any passat («control d'adequació») de les normes de la UE en aquest àmbit.

L'objectiu d'aquesta consulta és demanar les opinions dels ciutadans i de les parts interessades sobre la revisió de les directives sobre la qualitat de l'aire ambient (2008/50 / CE i 2004/107 / CE). El Pacte Verd Europeu va anunciar aquesta iniciativa en el marc de l'objectiu de contaminació zero per aconseguir un entorn sense substàncies tòxiques. La iniciativa té per objecte presentar una proposta legislativa de revisió de les Directives sobre la qualitat de l'aire ambient. Els principals elements de la proposta abastarien tres àmbits d'actuació: 1) adaptar més les normes de qualitat de l'aire de la UE a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (actualitzades en 2021); 2) seguir millorant la seguretat jurídica i l'aplicabilitat del marc legislatiu, sobretot les disposicions sobre informació pública, sancions i accés a vies de rescabalament efectives; i 3) reforçar el seguiment, la modelització i la planificació de la qualitat de l'aire. 

En conseqüència, aquesta iniciativa millorarà la qualitat de l'aire ambient tenint en compte les últimes dades científiques sobre la protecció de la salut humana i el medi ambient i consolidant la base per a una acció eficaç dirigida a millorar la qualitat de l'aire, d'acord amb les conclusions extretes del control d'adequació de les directives sobre la qualitat de l'aire ambient, recentment finalitzat.

La Comissió Europea te previst adoptar la revisió de les directives sobre la qualitat de l'aire el tercer trimestre de 2022. Les contribucions rebudes es tindran en compte en el desenvolupament i perfeccionament de la iniciativa. Es resumiran les contribucions rebudes en un informe de síntesi que explicarà com s’han tingut en compte.

Per participar a la present consulta s’ha de respondre al qüestionari en línia de 43 fulls amb 31 qüestions, disponible en castellà, abans del 16 de desembre.