Oberta la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 2019 o a fer durant l'any 2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat una convocatòria de subvencions per promoure la millora d'instal·lacions d'enllumenat de titularitat pública, en la qual es prioritzen les zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica.

Font: Generalitat de Catalunya

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació és de dos mesos des de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No obstant, d’acord amb la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, aquest termini queda suspès i el seu còmput es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

La convocatòria equivalent corresponent a l’any 2019 va subvencionar actuacions de 19 municipis, amb un total atorgat de 382.000 euros. Amb aquestes actuacions d’adequació s’estima que es va assolir una reducció de la potència mitjana de les instal·lacions del 60%, un estalvi en el consum d’energia del 64% i la reducció en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de 157 Tn CO2eq/any.

El termini d’execució de les actuacions és fins el 31 d'octubre de 2020