1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica: els compromisos del mon local

Presidida pel M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, President de la Generalitat de Catalunya, la Cimera ha estat un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb compromisos no només del Govern sinó també de tots els agents implicats. La Cimera és una de les mesures que va aprovar l’executiu el passat mes de setembre per fer front a l'emergència climàtica.

L’objectiu de la cimera, que neix amb la vocació de tenir continuïtat en el temps amb noves edicions, és crear sis compromisos globals i una serie de compromisos sectorials als quals empreses privades i entitats, com les administracions locals, s’hi puguin adherir de manera voluntària. (...)

Els sis compromisos globals passen per assolir la neutralitat de carboni el 2050; aprofundir en el coneixement de l’impacte climàtic de l’activitat de l’empresa o organització; divulgar i fomentar el compromís climàtic; impulsar la transició energètica, per exemple, amb un pla d’eficiència energètica en il·luminació i climatització o amb un contracte energètic d’origen renovable; reduir l’impacte climàtic de la mobilitat -renovació de la flota, foment del transport públic o vehicles compartits entre els treballadors, reunions telemàtiques que evitin desplaçaments, entre altres- i adoptar els principis de l’economia circular.

Els Compromisos sectorials del Mon local que s'han proposat a la Cimera son:

"En la mesura de les seves capacitats, com a administració local, es compromet a:

  1. Declararà l’emergència climàtica.
  2. Endegarà mesures de resiliència davant el canvi climàtic al seu àmbit territorial.
  3. Incorporarà els aspectes climàtics en la planificació urbanística.
  4. Revisarà les ordenances municipals adaptant-les a la situació d’emergència climàtica.
  5. Regularà la mobilitat urbana amb criteris de minimització d’emissions.
  6. Adequarà els pressupostos públics a les prioritats de l’emergència climàtica.
  7. Vetllarà per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a la pobresa energètica.
  8. Contribuirà a l’empoderament dels ciutadans i associacions per a fer front al canvi climàtic. "

La documentació prèvia sobre el Mon local i l'acció climàtica es pot consultar a l'enllaç.

Més informació a https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/cimera/

Notícies a Sostenible.cat