Convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat la 

RESOLUCIÓ ACC/2408/2021, de 26 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).

Bases de la convocatòria d’ajuts per a l’any 2021 per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

Font: ARC

La finalitat principal d'aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

  • Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
  • Projectes d'autocompostatge.
  • Recollida selectiva de residus tèxtils.
  • Recollida selectiva d'olis vegetals usats.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

  • Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per als quals tinguin la competència en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos.
  • A les bases publicades es pot consultar tota la informació de la convocatòria, com ara la tipologia de projectes, els requisits tècnics, incompatibilitats, despeses subvencionables, ...  

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent publicada al DOGC.