El CADS i l'Idescat presenten una seixantena d'indicadors per mesurar l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya

Arran de l'interès mostrat durant la 20ena Assemblea general de la Xarxa us informem de la següent notícia:

Han fet cinc anys que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030, amb el compromís explícit d’avaluar la seva implementació. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) han presentat un conjunt d'indicadors per als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, que s’han s’incorporat a l’estadística oficial de Catalunya i permetran seguir el compliment de l’Agenda 2030 al nostre país.

Font: Generalitat de Catalunya

Els 61 indicadors dels ODS per a Catalunya s’han calculat prenent com a referència els paràmetres fixats per l’Eurostat, l’agència estadística de la Unió Europea, per avaluar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Al llarg d'aquest any s’ha dut a terme l’anàlisi i recollida d'aquests indicadors, una feina liderada des de l’Idescat i el CADS que ha comptat amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat.

S’han publicat indicadors per a 16 dels 17 ODS, que ja es poden consultar en una plataforma d'informació que proporciona dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya. Cada ODS conté diversos indicadors per avaluar-lo. De 6 d’ells, ja hi ha el 100% d’indicadors disponibles. Es tracta de la fi de la pobresa (ODS 1); salut i benestar (ODS 3); educació de qualitat (ODS 4); igualtat de gènere (ODS 5); energia neta i assequible (ODS 7) i reducció de les desigualtats (ODS 10). La resta d’ODS encara tenen indicadors en procés d'elaboració que es publicaran en les properes setmanes i d'altres se n'està analitzant la viabilitat.

Les dades s’ofereixen comparades amb la Unió Europea i Espanya, en sèries temporals per mostrar l’evolució dels indicadors, i, sempre que és possible, es potencia l’anàlisi desagregant les dades per sexe.

Els indicadors presentats són una eina més de les quals s’ha dotat la Generalitat per assolir els reptes de l’Agenda 2030 i se sumen al Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i a l’Aliança Catalunya 2030, una coalició de país per a l’assoliment dels ODS. 

L’Eurostat com a referència
El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució “Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, en la qual es va incloure que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites es durien a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

En l’àmbit de la Unió Europea, l’Eurostat va desenvolupar el 2017 al voltant d’un centenar d’indicadors d'ODS que cobreixen les dimensions socials, econòmiques, ambientals i institucionals de la sostenibilitat que representa l'Agenda 2030. Cada ODS està cobert normalment per entre cinc i sis indicadors principals.

Aquest conjunt d'indicadors es revisa anualment per incorporar noves fonts de dades i per tenir en compte noves fites d'acord amb la visió a llarg termini de la UE i les prioritats de la Comissió Europea. Així mateix, els indicadors a nivell català també s’aniran completant i actualitzant d’acord amb les revisions que realitza l’Eurostat a escala europea.

 
2
Etiquetes:
agenda 2030, ODS
1
1
Categories:
Notícies

1 comentari

Chillida, Marta

Bon dia, 

Moltes gràcies, Enric.

Aquests indicadors per fer el seguiment a nivell de tot Catalunya, junt amb els de l'estat espanyol serviran de forma orientativa. Si més no, per a l'encaix i seguiment de les polítiques municipals, no sempre es poden calcular i fóra adient disposar d'una bateria d'indicadors comuns que calculessim de forma coordinada els ens locals.

Del que es tracta és de monitoritzar l'evolució de cada municipi per avaluar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a les nostres ciutats, de forma integrada entre les polítiques sectorials públiques. Alguns indicadors ja es calculen i es podrien obtenir a partir dels sistemes de seguiment existents com per exemple el Perfil de Ciutat, o plans sectorials com el PAES i el PAESC o alguns indicadors dels Cercles de Comparació Intermunicipals. 

Des de la Diputació de Barcelona es va treballar l'any 2019 amb l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona en el plantejament d’un sistema d’indicadors locals per mesurar l’assoliment de les fites dels ODS i poder-lo oferir als municipis. ¿Hi ha alguna proposta resultant? 

Des de Granollers també es va treballar l'any passat amb el suport de la Diputació en una proposta inicial (veure : Sistema d'indicadors A2030). 

No ha de tractar-se d'una bateria extensa d’indicadors. L’objectiu és facilitar  de  forma  efectiva  el  coneixement  de  l’evolució  de  la  sostenibilitat  en termes socials, econòmics i ambientals, d’una manera el màxim simplificada i eficient possible. El nombre ha de ser l’adequat i les dadesper calcular-los accessibles per poder-se mantenir una actualització amb la periodicitat desitjada i els recursos disponibles. ¿hi haurà algun grup de treball a la xarxa per acordar aquesta bateria d'indicadors comuns pel seguiment local dels ODS?

Salut,

Marta Chillida

Servei de Medi Ambient i Espais Verds

Ajuntament de Granollers