El vostre municipi es vol adherir o renovar el compromís amb el nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia?

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia renova i amplia l'ambició climàtica europea i inclou accions de mitigació, adaptació i resiliència, i transició justa, sota un mateix paraigua i en una sola iniciativa, constitueix el corrent principal del moviment Europeu que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

Passos a seguir en funció del punt de partida 

Com veurem a continuació, hi ha diferents situacions en què es pot trobar un municipi en relació a l'adhesió a anteriors versions del Pacte; però el primer que cal tenir clar és la voluntat política d’adquirir aquests compromisos ambiciosos de lluita i adaptació al canvi climàtic i transició justa. 

També podeu consultar la informació següent a l'apartat El Pacte pas a pas de la web del Pacte i al menú 1.El Compromís


 

Si el vostre municipi: 

   No hi està adherit i vol unir-se al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia: 

El que heu de fer és tramitar l'adhesió per acord de Ple municipal en base als Compromisos del Pacte i seguir els passos de l'apartat Com adherir-s'hi.


 

Si sou un ens local adherit a anteriors versions del Pacte, us expliquem les diferents situacions en què us podeu trobar i els passos a seguir en funció de si voleu renovar l'adhesió o esperar:

  Els municipis que es van adherir al primer Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible amb anterioritat a l'1 de novembre del 2015, amb els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle del 20% per a l'any 2020 i per la qual cosa disposen d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

Els municipis que estan en aquesta situació han de fer un informe final (Informe de tancament 2020 - veure apartat Seguiment) i podran rebre suport de la Diputació de Barcelona per elaborar-lo (per a més informació, heu de contactar amb romeromr@diba.cat o melcionfc@diba.cat).

Aquests municipis hauran de decidir abans de finalitzar l'any 2021 si volen adherir-se al nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia o ja no en formarien part. Es recomana renovar l’adhesió per assumir els nous objectius més ambiciosos. En cas de voler renovar l’adhesió i sol·licitar suport tècnic a la Diputació de Barcelona és imprescindible haver fet un seguiment del PAES.


 

  Les ciutats i pobles adherits al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia a partir del novembre del 2015, amb els objectius de reducció d'emissions a l'horitzó 2030, i fins al 20 d'abril del 2021, i que ja disposen d’un Pla d’acció per l’Energia i el Clima (PAESC) redactat i aprovat. El vostre compromís és reduir més d’un 40% les emissions l'any 2030 i assolir la neutralitat climàtica el 2050.

Si renoveu el compromís i us adheriu al nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia a partir d'ara, no cal redactar un nou PAESC. En el moment que pertoqui realitzar el seguiment del vostre PAESC caldrà repensar actuacions per poder assolir els nous objectius de mitigació, adaptació i transició justa.

Per adherir-vos al nou Pacte de les Alcaldies, el que heu de fer és tramitar l'adhesió per acord de Ple municipal en base als Compromisos del Pacte i seguir els passos de l'apartat Com adherir-s'hi.

Si no renoveu el compromís i encara no us adheriu al nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, seguiu vinculats als objectius que vau assumir d'un 40% el 2030, heu de seguir executant el Pla (PAESC) que teniu vigent i fer els seguiments de Pla que pertoquin cada dos anys per assolir els objectius de reducció.


 

  Els municipis que estiguin redactant el Pla d’acció per l’Energia i el Clima (PAESC) o tinguin previst fer-lo aquest 2021

Els municipis rebreu un Pla de transició energètica local vinculat al PAESC.

En paral·lel, des de la Diputació de Barcelona estem redactant els Plans supramunicipals d’adaptació al canvi climàtic. Els Plans d'adaptació canviaran d'escala i passen d'una d'anàlisi local a una d'anàlisi supramunicipal, amb accions locals.

Als dos documents que formen el PAESC ja es proposa assumir els nous compromisos vinculats a la mitigació (55% per al 2030), a l'adaptació i a la transició justa del nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.

Els municipis en aquesta situació, se’ls proposarà que en el moment d’aprovar el PAESC aprovin la nova adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, per tal que els objectius assumits en el Pla quedin reflectits en l’adhesió formal.


 

  Per a tots els ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia a partir del 20 d’abril de 2021.

Es redactarà un Pla de transició energètica local vinculat al Pla d’acció per l’Energia i el Clima (PAESC).

En paral·lel, des de la Diputació de Barcelona estem redactant els Plans supramunicipals d’adaptació al canvi climàtic. Els Plans d'adaptació canviaran d'escala i passen d'una d'anàlisi local a una d'anàlisi supramunicipal, amb accions locals. El seu municipi quedarà vinculat al Pla d’adaptació supramunicipal corresponent i podrà seleccionar accions locals del Pla a executar.

Els municipis en aquesta situació tenen dos anys des de la data d'adhesió al Pacte per aprovar el PAESC format per ambdós documents, i es proposa sotmetre'l a aprovació pel Ple municipal.


 

Per a qualsevol dels casos, si el municipi ja ha estat adherit a les versions anteriors del Pacte, abans de reformular els PAESC per adaptar-los als nous compromisos del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, o redactar un PAESC de nou, caldrà que hagueu fet un seguiment del PAES i hagueu proporcionat les dades per fer l’informe de tancament 2020 del PAES o PAESC.

Finalment, els municipis de l'àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona reben suport de forma coordinada entre la Diputació de Barcelona i l'AMB en la redacció dels PAESC. La Diputació de Barcelona elabora el Pla de transició energètica local i l'AMB redactat el Pla d'adaptació; els municipi d'aquest àmbit heu de sol·licitar el Pla d’adaptació al canvi climàtic a l'AMB segon el mecanisme previst per l'entitat.

 

Com adherir-s'hi

Els municipis que es vulguin adherir al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia han de seguir els passos següents:
 

Aprovar l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia per part del Ple de l'ens local -o òrgan de govern competent-. Els documents oficials els podeu trobar a l'enllaç.

Un cop aprovat pel Ple, notificar l'adhesió a la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona. La notificació és indispensable per entrar al registre del Pacte i rebre suport.

Un cop aprovat pel Ple, notificar l'adhesió a la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona. La notificació és indispensable per entrar al registre del Pacte i rebre suport. Per fer-ho cal que:

1. Envieu l'acord d'adhesió a la Diputació de Barcelona: per avançat escanejat a melcionfc@diba.cat, i per correu postal a Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (Carrer Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, 08036 Barcelona).

2. Informeu l'Oficina Europea del Pacte (CoMo) de l'adhesió.

Ompliu el formulari electrònic

Carregueu el formulari d’adhesió:

4335a8649820fd9dc3684dd492c41884-625x253

En el formulari online cal indicar com a Coordinador Territorial a “Province of Barcelona”.

bc92bd0237fd980a9f64734d7744a19f-625x91.

Al formulari en línia cal posar el contacte de l’Alcalde o Alcaldessa i molt important, les dades del Coordinador local del PAESC, la persona que el gestionarà diàriament (Main contact).

Per part de la CoMo es respon via correu electrònic -a l'adreça des de la qual s'ha enviat l'adhesió i al Coordinador local del PAESC) amb una clau d'accés l'apartat web personalitzat per cada ens local dins el web oficial del Pacte. Des d'aquest apartat, l'ens local pot modificar el seu perfil i confirmar que les dades de contactes i del municipi siguin correctes.

Finalment, cal tramitar la petició de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a la redacció del PAESC. Caldrà que fer-ho telemàticament a través del Portal Municipal de tràmits.


 

Per què adherir-s’hi? Què obtenen a canvi els signataris ?

Les administracions locals que hi participin es podran beneficiar del següent:

  • Visibilitat i comunicació del compromís climàtic del municipi al web de la iniciativa i al web de la Diputació de Barcelona;
  • Suport integral per part de la Diputació de Barcelona;
  • Suport de l'Oficina europea del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia mitjançant el “taulell d’ajuda” per a qüestions de funcionament i esdeveniments específics de la iniciativa;
  • Treball en xarxa, intercanvi i oportunitats de capacitació mitjançant esdeveniments regulars i la plataforma online de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la pròpia iniciativa;
  • Suport de coneixement mitjançant materials, guies i eines per analitzar, planificar, implantar i fer el seguiment de les accions locals en energia i canvi climàtic;
  • Un marc per fer el seguiment i fer els informes comú als municipis que participin;
  • Sinergies amb els agents implicats rellevants a través del Club del Pacte d'Alcaldes i amb d’altres iniciatives de la UE. Un accés més fàcil per als fons europeus que s’hi destinin.