L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoca una comissió de serveis per cobrir la plaça de Cap d'Espai Públic

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha obert convocatòria per cobrir la plaça de Cap de Servei d'Espai Públic mitjançant comissió de serveis.

Els àmbits de responsabilitat inclouen:

- Gestió de residus municipals i neteja viària

- Jardineria municipal i àrees de joc infantil

- Enllumenat públic

- Concessions de domini públic municipal (terrasses, aprofitaments especials, guinguetes)

- Gestió de les platges

- Unitat de Serveis Municipals (brigada)

- Activitats a l’espai públic

En concret s'haurà d'ocupar de fiscalitzar els contractes adscrits a la regidoria, d’implantar la recollida de residus porta a porta i en contenidors tancats, de coordinar la reorganització de la brigada municipal, d’implantar un model de gestió del verd urbà amb criteris de sostenibilitat, d’avançar en una gestió ambiental de les platges de la ciutat, de supervisar la reorganització de les terrasses per garantir un equilibri entre els usos privatius i no privatius de l’espai públic i d’acompanyar els processos d’internalització de serveis públics. 

La convocatòria està oberta fins el 20 de novembre.

Podeu consultar les bases en aquest enllaç:

https://seuelectronica.vilanova.cat/doc/doc_28592670.pdf