Publicat l'"Estudi del soroll generat durant la recollida dels residus municipals en la fracció Resta"

Aquest Estudi del soroll generat durant la recollida dels residus municipals en la fracció Resta ha estat elaborat a proposta del Grup de Treball de Prevenció de la Contaminació Acústica.

Malgrat que la principal font de soroll en entorns urbans és el trànsit rodat, la majoria de queixes es concentren en fonts de soroll puntuals, com ara el soroll generat per la recollida dels residus municipals, que és responsabilitat directa de l’ajuntament.

Per això, des del grup de treball de la Xarxa s’ha promogut un estudi per tal de caracteritzar el soroll generat durant el procés de recollida de residus municipals. L’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental (OTAGA) de la Diputació de Barcelona ha coordinat el treball i ha encarregat el treball de camp i la recollida de dades a TecnoCampus Mataró-Maresme.

Aquest treball se centra en l’estudi del soroll produït durant la recollida de la fracció resta dels residus municipals, que és la fracció que es recull amb una freqüència més elevada i generalment de nit, amb 80 mesures realitzades a diversos municipis amb sistemes de recollida amb contenidors al carrer diferents.

L'Estudi presenta unes conclusions dels resultats del treball de camp realitzat i unes recomanacions del Grup.