Gestió de flotes de vehicles i mobilitat en el marc dels sistemes de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001)

dijous
22
09:00h
Setembre 2016
Data de finalització: dijous, 22/09/2016 - 13:30

L’administració, el sector empresarial i la societat tenim dos importants reptes ambientals estretament lligats amb la mobilitat i que ens afecten de forma directa a Catalunya: la qualitat de l’aire i el canvi climàtic. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea. Aquest Pla també afecta a les empreses donat que per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica local, s’ha d’actuar sobre els focus emissors de les zones afectades que solen coincidir amb aglomeracions urbanes econòmicament dinàmiques i actives en quant al transport de persones i mercaderies. En relació a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle tot i ser un repte global totes les empreses tenen a l’abast una petita part de la solució i, en concret, la mobilitat ofereix l’oportunitat d’actuar a diversos nivells (distribució de mercaderies, mobilitat dels treballadors, viatges lligats a l’acció comercial, etc.). 

Si bé les emissions directes de les empreses han estat un aspecte ambiental que la majoria d’empreses ha gestionat en el marc del seu sistema de gestió, les emissions lligades a la mobilitat i logística no sempre han rebut la mateixa atenció i la seva gestió pot ser més complexa al implicar algunes variables alienes a la gestió directa de l’empresa. A la llum de les novetats de la norma ISO 14001 i dels avenços i noves eines a l’abast de les empreses, aquesta jornada pretén:

Descriure com fer front als temes lligats amb la mobilitat, especialment la gestió de flotes de vehicles, i la qualitat de l’aire en el nou marc dels sistemes de gestió ambiental.
Presentar experiències empresarials en relació a la gestió de la mobilitat dins l’abast del sistema de gestió ambiental.
Identificar opcions de millora en la gestió de la mobilitat i dels impactes associats.
Promoure el Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental per flotes de vehicles.
Oferir la possibilitat d’intercanvi entre els assistents.

Data: Dijous, 22 de setembre de 2016
Hora de inici: 9 h
Lloc: Sala d’actes, Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6 (Barcelona)
Inscripció Gratuïta (Places limitades, es respectarà l’ordre d’inscripció) 
Cal fer la inscripció prèvia omplint aquest formulari

DESCARREGAR PROGRAMA DE LA JORNADA


Organitza:

Club EMAS