Jornada de presentació del Decret 190/2015 de desenvolupament de l' ordenació de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

dijous
12
09:30h
Novembre 2015
Data de finalització: dijous, 12/11/2015 - 13:30

PROGRAMA i INSCRIPCIONS

La il·luminació artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menys grau, de les zones rurals, i és també necessària per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives, a més millora la seguretat ciutadana, reforça la prevenció de riscos laborals en espais concrets, i és necessària per garantir la seguretat industrial de determinades instal·lacions.

Un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenat produeix contaminació lumínica, en tant que pertorba les condicions naturals del medi nocturn i pot afectar els ecosistemes i la biodiversitat, i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en general.

La contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i és un bé immaterial i patrimoni comú que cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties en envair l’àmbit privat. 

Normativa de prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya

Catalunya té una llarga tradició en la protecció del medi nocturn. El 2001 va aprovar la primera llei de prevenció de la contaminació lumínica d’aplicació per a tota una comunitat autònoma que s’aprovava a l’Estat, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

La Llei 6/2001 ha patit diverses modificacions al llarg dels darrers anys i ara, amb l’aprovació del Decret que la desenvolupa, es tanca un cicle d’adequació de la normativa a la realitat tecnològica i social del país, resultant d’aquest procés un cos normatiu que ha de ser una eina útil per a la reducció de la contaminació lumínica i la millora de l’eficiència energètica en els propers anys.

Actualment existeixen diverses tecnologies d’il•luminació (les tradicionals més la forta irrupció dels LED’s). El mercat està immers en una constant i ràpida evolució de les fonts de llum que dificulta la valoració de les fortaleses i debilitats dels nous aparells
d’il·luminació. La societat no disposa d’informació suficient o fins hi tot, en alguns casos, en disposa de contradictòria. L’elecció d’un aparell adequat a les necessitats de cada il·luminació deriva en un important estalvi de recursos energètics i econòmics i en la minimització de l’impacte sobre el medi.

El Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, aprovat pel Govern de la Generalitat recentment i que entra en vigor el proper 27 de novembre, incentiva la millora de la il·luminació exterior, tant de titularitat pública com privada. El desplegament normatiu es centra en les característiques que han de complir les instal·lacions d’il·luminació exterior de nova implantació. Promovent la utilització de les millors tecnologies disponibles, eficients energèticament i respectuoses amb l’entorn, tot vetllant per una il·luminació de qualitat.

Cal fer la inscripció prèvia a: mireia.lopezs@gencat.cat
*Places limitades