Resultats 13a Assemblea: Acord de la Xarxa per un Aire més Net

L'Assemblea General celebrada a Lleida va aprovar l'Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net. L'acord insta a totes les ciutats i pobles, especialment els 40 ajuntaments inclosos en les zones d’especial protecció per a la millora de la qualitat de l'Aire, a presentar l’Acord de la Xarxa per un Aire més Net en els respectius plens municipals .  

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat disposa d’un Grup de treball específic per a la Millora de la Qualitat de l’Aire amb l’objectiu d’establir un espai comú entre els municipis i les administracions supralocals per millorar la qualitat de l’aire.

Fruit d’aquesta trobada comuna entre les diverses administracions actuants en el marc de la xarxa i de les propostes del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015 de la Generalitat de Catalunya, es va proposar impulsar un Compromís dels Alcaldes i Alcaldesses per un Aire més Net – símil al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local .

El plantejament inicial, però, no satisfeia el punt de vista general i comú de molts ens locals sobre com abordar la qüestió de la contaminació de l’ambient atmosfèric local, en tant que els problemes en la qualitat de l’aire tenen un caràcter estructural i són d’abast territorial general, i per tant cal abordar-los des dels corresponents nivells de responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma coordinada.

La Comissió de seguiment de la Xarxa va acordar, doncs, preparar una proposta de posicionament de la Xarxa sobre l’Aire més net, veure quins compromisos reals poden assumir els municipis i demanar a la Generalitat comptar amb els municipis en aquesta qüestió de forma participativa.

Aquest és el document que s'ha aprovat en l'Assemblea general fruit de la tasca de debat del Grup de treball de millora de la qualitat de l'aire.

Com veureu el document té una primera introducció en forma d’antecedents, on cal destacar:
  • En primer lloc, constatar i recordar-nos a tots que la contaminació de l'aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i el medi ambient.  L’Acord aporta algunes dades al respecte molt aclaridores.
  • S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió per sobre del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant representaria un increment d’uns 14 mesos en l’esperança de vida.
  • I també es destaca les actuacions que s’estan impulsant des de diferents administracions. Per exemple, la Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l'Aire.
  • I especialment rellevant pels ens locals, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va declarar zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per ambdós contaminants. Un total de 40 municipis, inclosa la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, inclosos en una zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per NO2 i PM10 

Per aquests motius, en primer lloc, la proposta d’Acord insta i demana a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a actuar en els seus àmbits de competència.

I en base a aquestes peticions, entenem que a l’escala local i al nivell de competències que pertoca, les ciutats i pobles tenim un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més Net a les ciutats.

Per aquests motius proposem comprometre’ns a una sèrie de punts i a desenvolupar accions per millorar la qualitat de l’aire, de les quals la proposta d’Acord en cita algunes de possibles, entre moltes altres.

Finalment, us volem instar a totes les ciutats i pobles, especialment els 40 ajuntaments inclosos en les zones d’especial protecció, a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net en els respectius plens municipals . 

Preguem notifiqueu a la Secretaria tècnica de la Xarxa en cas que el vostre municipi aprovi l'Acord de la Xarxa per un Aire més Net.