SUBVENCIONS: Oberta la 2a edició del programa d’ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat la 2a convocatòria, corresponent al 2022, del programa d’ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation. Les bases reguladores d’aquests ajuts estan recollides a l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost. 

La convocatòria té com a finalitat subvencionar actuacions que contribueixin a la consecució d’objectius específics, vinculats als objectius generals del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que contribueixin a una millora de la qualitat de l’aire i reducció de soroll en entorns urbans; l’impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i a les seves infraestructures; i a la potenciació i optimització del transport urbà metropolità.  

Beneficiaris: 

  • Municipis que siguin capital de província 
  • Municipis de més de 50.000 habitants 
  • Municipis de més de 20.000 habitants que disposin d’un servei de transport públic col·lectiu urbà interior i d’un Pla de Mobilitat Sostenible 
  • Ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que tinguin atribuïdes competències en matèria de transport públic urbà col·lectiu 

Pressupost: 

La quantia màxima inicial és de 500.000.000 imputats a l’exercici de 2023. Existeix la possibilitat d’afegir una quantia addicional màxima de 50.000.000 euros provinents del programa d’ajuts corresponent a l’exercici de 2021. 

L’import de la subvenció no podrà excedir els següents límits: 

  • Municipis de fins a 100.000 habitants. Límit de 40 euros per habitant 
  • Municipis de més d’1.000.000 habitants: 20 euros per habitant 
  • Municipis d’entre 100.000 i fins a 1.000.000 habitants, interpolació lineal simple entre 40 euros per habitant per a 100.000 habitants i 20 euros per habitant per a 100.000 habitants 
  • Ens supramunicipals: 20 euros per habitant respecte a la població total resident en el conjunt de municipis que l’integrin, tenint en compte només els que complirien les condicions per ser beneficiaris a nivell individual. En qualsevol cas, s’aplicarà un límit màxim de 40.000.000 euros per sol·licitud. 

Termini: 

A partir del dia següent de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicada el 26 de juliol de 2022) i fins el 29 de setembre de 2022 

Sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de complimentar a través del Portal d’Ajuts de la Seu Electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En el Portal d’Ajuts es poden descarregar els models i formularis de la documentació requerida.  

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 

Enllaços relacionats
 

Font: Generalitat de Catalunya

 
1
Etiquetes:
ZBE
1
Categories:
Finançament
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...