DOCUMENTACIÓ: Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II).

Us adjuntem la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de l’Energia per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II).
 
Actuacions i despeses subvencionables
1. Es consideraran subvencionables les actuacions esmentades en aquest article, que hauran de complir els
requisits que estableix l'annex I del Reial decret 569/2020, de 16 de juny, abans esmentat, així com els
requisits que disposa l'article 4 d'aquesta Resolució.
Actuació 1: adquisició de vehicles d'energies alternatives.
Actuació 2: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
 
Termini d'execució
El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és de 12 mesos a comptar des de la notificació de la
resolució de concessió, d'acord amb l'article 10.7 del Reial decret 569/2020, de 17 de juny.
 
Termini de presentació, sol·licituds i documentació
1. Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta
convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el
pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de
publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 569/2020, de 17 de juny.
 
 
Per a més informació heu de contactar amb l'ICAEN