DOCUMENTACIÓ: Reglament europeu pel qual s'estableix el marc per aconseguir la neutralitat climàtica

REGLAMENT (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 30 de juny de 2021 pel qual s'estableix el marc per aconseguir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments (CE) núm 401/2009 i (UE) 2018/1999 («Legislació europea sobre el clima»)

Consulta al DOUE

El present Reglament estableix un objectiu vinculant de neutralitat climàtica a la Unió Europea d'aquí al 2050, amb la finalitat de assolir l'objectiu a llarg termini referent a la temperatura que estableix l'Acord de París, i proporciona un marc per avançar en la consecució de l'objectiu global d'adaptació previst en l'esmentat Acord. El present Reglament estableix també un objectiu vinculant per a la Unió de reducció interna neta de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030.

Objectiu de neutralitat climàtica: Les emissions i absorcions de gasos d'efecte hivernacle que regula el Dret de la Unió estaran equilibrades dins de la Unió com a molt tard el 2050, de manera que en aquesta data les emissions netes s'han d'haver reduït a zero i, a partir de llavors, la Unió tindrà com a objectiu aconseguir unes emissions negatives.

Objectius climàtics intermedis de la Unió: Per tal d'assolir l'objectiu de neutralitat climàtica, l'objectiu climàtic vinculant de la Unió per 2030 consistirà en una reducció interna de les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle (Emissions un cop deduïdes les absorcions) de, al menys, un 55% respecte als nivells de 1990, d'aquí a 2030.